Iespējkapitāla ieguldījumu process, būtiskākie dokumenti un termini

Riska kapitāla ieguldījumu process, būtiskākie dokumenti un termini

 

Īss tipiska riska kapitāla un privātā kapitāla ieguldījumu procesa izklāsts

  1. Pirmā tikšanās – Tipiska pirmā saruna ar potenciālo investoru sākas ar iepazīšanās prezentāciju, parasti aptuveni 7-30 slaidu apjomā. Daudzi uzņēmumi papildus izveido faktu lapu uz vienas lapas, lai ieinteresētu investorus saņemt prezentāciju un/vai satikties. Ierastas ir arī citas pirmās komunikācijas formas, piemēram, vienkārša iepazīšanās e-pasta vēstule un varbūt saite uz īsu, paskaidrojošu video par uzņēmuma galvenajiem produktiem.
  2. Sākotnējais viedoklis – Pēc pirmās tikšanās/saziņas investoriem vajadzīgs laiks no dažām dienām līdz vairākām nedēļām, lai noformulētu pirmo viedokli, parasti pārlieku neiedziļinoties sīkumos. investori vērtē, vai investīciju piedāvājums iederas viņu ieguldījumu stratēģijā, novērtē biznesa modeli, tirgus potenciālu, komandu, nepieciešamo finansējumu un citus galvenos biznesa aspektus. Investori var pieprasīt papildu informāciju no uzņēmuma par investīciju iespēju.
  3. Novērtējums – Pēc sākotnējā pozitīvā viedokļa noformulēšanas, investori sāk veltīt vairāk laika, lai novērtētu investīciju iespēju. Parasti investori pieprasa no uzņēmuma papildu informāciju, piemēram, biznesa attīstības plānu, finanšu prognozes un vēsturiskos finanšu datus, vēlas aprunāties ar galvenajiem partneriem un klientiem, iepazīstas ar citiem komandas biedriem un uzņēmuma vadību, piesaista nozares speciālistus un padziļināti pēta tirgu, konkurentus un citus būtiskus aspektus. Parasti šim procesam ir nepieciešami 1-3 mēneši, bet dažos gadījumos daudz ilgāks laiks, ja investīciju projekts ir sarežģīts.
  4. Nodomu protokols (Term Sheet) – Kad investors ir izanalizējis investīciju iespēju un ir apmierināts ar iegūtajiem rezultātiem, investors parasti piedāvā dalībniekiem parakstīt Nodomu protokolu (Term Sheet) (sīkāku informāciju par to lūdzam skatīt tālāk), kurā tiek aprakstīti pamata noteikumi, atbilstoši kuriem investors ieguldīs uzņēmumā ar nosacījumu, ka padziļinātās izpētes rezultāti un citi ieguldījuma pabeigšanas nosacījumi būs apmierinoši.
  5. Padziļinātā izpēte (due diligence) – Pēc Nodomu protokola parakstīšanas, investori veic formālāku un dziļāku uzņēmuma finansiālās, juridiskās un tehniskās izpētes procesu (due diligence). Padziļinātās izpētes sarežģītības pakāpe ir atkarīga no uzņēmuma stāvokļa; sākumuzņēmumos parasti tiek veikta neformālāka padziļinātā izpēte. Savukārt lielākos un attīstītākos uzņēmumos padziļinātā izpēte ir apjomīgāka. Padziļinātas finanšu un juridiskās izpētes veikšanai parasti piesaista atzītus trešo personu pakalpojumu sniedzējus, piemēram, advokātu birojus un auditorfirmas.
  6. Ieguldījuma darījuma noslēgšana – pēc veiksmīgas padziļinātās izpētes veikšanas, uzņēmuma dalībnieki un investori paraksta Investīciju līgumu (Investīciju līguma galvenie noteikumi ir izklāstīti zemāk). investori vēlas, lai uzņēmums apstiprina jaunu Statūtu redakciju, kurā būtu iestrādāti Investīciju līgumā atrunātie uzņēmuma pārvaldības un investoru aizsardzības principi. Statūti tiek iesniegti Uzņēmumu reģistrā, savukārt Investīciju līgumu Uzņēmumu reģistrā nesniedz. Līdztekus šiem dokumentiem, profesionāli juristi sagatavo uzņēmuma pamatkapitāla palielināšanas dokumentus, lai Uzņēmumu reģistrā reģistrētu pamatkapitāla palielinājumu, jaunu kapitāla daļu emisiju un attiecīgus grozījumus Statūtos (attiecas uz ieguldījumiem pašu kapitālā, savukārt šāda reģistrācija nav nepieciešama mezanīna finansējuma vai konvertējamo aizdevumu gadījumā).

 

Nodomu protokols

Nodomu protokolā tiek ietverti piedāvātā ieguldījuma galvenie finanšu un citi nosacījumi, piemēram, ieguldāmo naudas līdzekļu apjoms, finansējuma veids un darījuma struktūra, uzņēmuma novērtējums un galvenie uzņēmuma pārvaldības un investoru aizsardzības principi. Tas tiek darīts ar mērķi iezīmēt gala Investīciju līgumā sagaidāmos nosacījumus. Nodomu protokols tiek izmantots kā pamats Investīciju līguma sagatavošanai, kamēr investori veic uzņēmuma padziļināto izpēti. Nodomu protokols parasti nav juridiski saistošs, izņemot konfidencialitātes noteikumus, darījuma ekskluzivitāti noteiktā laika periodā, kurā uzņēmums nedrīkst piesaistīt citu investoru, un vienošanos par to, kurš sedz juridiskās, padziļinātās izpētes un citas izmaksas. Nodomu protokolu parasti paraksta visi uzņēmuma dalībnieki un potenciālie investori.

Investīciju līgums

Investīciju līgums ir līgums, kurā atrunātas visas līdzēju tiesības un pienākumi, lai radītu nosacījumus, atbilstoši kuriem investoriem ir jāveic ieguldījumi uzņēmumā. Investīciju līgums ir saistošs līgums, parasti visai garš, un tajā ir sīki aprakstīti nosacījumi, kuri ir jāievēro, pirms tiek veikts ieguldījums, aprakstīts investīciju process un pušu atbildība un garantijas. Tipiskākie Investīciju līguma noteikumi ir īsumā aprakstīti nākamajā sadaļā.

Investīciju līguma un Nodomu protokola galvenie noteikumi un jēdzieni

Novērtējums pirms ieguldījuma (pre-money valuation) – uzņēmuma novērtējums, par kuru līdzēji vienojas, lai aprēķinātu jauno kapitāla daļu pirkuma cenu. Būtībā tā ir uzņēmuma atrunātā vērtība, pirms uzņēmumā tiek ieguldīta nauda.

Novērtējums pēc ieguldījuma (post-money valuation) – uzņēmuma novērtējums uzreiz pēc ieguldījuma veikšanas, ieskaitot jauno ieguldījumu. Būtībā uzņēmuma novērtējums pēc ieguldīšanas ir vienāds ar novērtējuma pirms ieguldīšanas un ieguldījuma vērtības summu.

Dalībnieku struktūra (Cap Table) – ir uzņēmuma dalībnieku struktūras momentuzņēmums. Dalībnieku struktūra var ietvert konvertējamos parāda instrumentus un darbinieku akciju opcijas, lai atspoguļotu īpašumtiesību struktūru pilnībā atšķaidītā veidā, tas ir, pēc tam, kad visi ar pašu kapitālu saistītie instrumenti ir konvertēti par kapitāla daļām.

Konvertējams aizdevums (convertible note) – daži investori agrīnajā stadijā izvēlas strukturēt savu ieguldījumu kā aizdevumu, kas nākamajā ieguldījuma kārtā (kvalifikācijas kārtā) tiek konvertēts pašu kapitālā, investoram saņemot atrunātu atlaidi no jauno daļu cenas par sākotnējā riska uzņemšanos. Tādā veidā līdzējiem, pie ieguldījuma izdarīšanas, nav jāvienojas par konkrētu uzņēmuma novērtējumu. Parasti investori piekrīt noteiktai novērtējuma maksimālajai summai, par kuru aizdevums var tikt konvertēts pašu kapitālā.

Mērķi un ieguldījuma sadalīšana pa daļām – parasti investori sadala ieguldījumu vairākos maksājumos, kurus angļu valodā dēvē par “tranches”. Ieguldījuma daļas maksājumi tiek veikti ar nosacījumu, ka tiek sasniegti dažādi tehniski un/vai komerciāli mērķi. Gadījumā, ja mērķi netiek sasniegti, investori var pārskatīt darījumu vai atteikties pārskaitīt turpmākās ieguldījuma daļas. Investori izmanto ieguldījuma sadalīšanu daļās, lai pēc iespējas samazinātu risku gadījumos, kad uzņēmums ievērojami novirzās no saskaņotā plāna. investori var izmantot tā saukto “ratchet” (angļu .val.), lai pielāgotu investoru un dalībnieku attiecīgo līdzdalību uzņēmumā atkarībā no uzņēmuma darbības rezultātiem vai ieguldījumu atdeves pie uzņēmuma pārdošanas.

Priekšnosacījumi – nosacījumu virkne, kas ir jāizpilda, pirms investors pārskaita ieguldījumu uzņēmumam. Priekšnosacījumi var ietvert, bet neaprobežojas ar jaunu statūtu apstiprināšanu, noteiktu akcionāru/dalībnieku lēmumu pieņemšanu, jaunu darba līgumu parakstīšanu ar svarīgākajiem darbiniekiem, investora pārstāvja (pārstāvju) iecelšanu valdē vai padomē un citus nosacījumus.

Garantijas – akcionāri/dalībnieki garantē, ka investoriem ir sniegta pilnīga un precīza informācija par uzņēmuma pašreizējo stāvokli un tā darbības vēsturi, lai pirms ieguldīšanas viņi varētu novērtēt uzņēmumu. Parasti tiek izveidots detalizēts konkrētu garantiju saraksts, un Ieguldījuma līgumā tiek noteikti ierobežojumi un kārtība, kā atlīdzināt un risināt garantijas prasījumus.

Informatīvā vēstule (disclosure letter) – uzņēmuma un dalībnieku sastādīts dokuments ar mērķi informēt investorus par jebkādiem izņēmumiem vai atkāpēm no garantijām. Informatīvās vēstules parakstīšana parasti ir viens no ieguldījuma darījuma pabeigšanas priekšnosacījumiem. Tiek uzskatīts, ka investori ir pieņēmuši zināšanai apstākļus, kas ir ietverti informatīvajā vēstulē, un vēlāk nevarēs izvirzīt prasību par garantijas pārkāpumu attiecībā uz izpausto apstākli (apstākļiem). Dažos gadījumos investors var lūgt dalībniekiem/dibinātājiem papildus garantijas par informatīvajā vēstulē norādītajiem riskiem.

Veto tiesības – parasti investori vēlas veto tiesības attiecībā uz noteiktu lēmumu pieņemšanu, piemēram, jaunu kapitāla daļu izlaišanu, akciju opciju izdošanu, dividenžu izmaksu, likvidācijas uzsākšanu, kapitāla daļu pirkšanu citos uzņēmumos, dibinātāju atlīdzības palielināšanu u.c. Veto tiesības parasti tiek piešķirtas investoriem, kuri iegūst būtisku līdzdalību dalībnieku struktūrā, un var tikt anulētas nākamajā finanšu piesaistes kārtā.

Tiesības uz aizsardzību pret vērtības samazinājumu (anti dilution) – tiesības aizsargāt investoram piederošo daļu vērtības kritumu, ja nākotnē tiek izlaistas jaunas kapitāla daļas ar vērtību, kas ir mazāka nekā tā, par kuru investors sākotnēji ieguldīja. Šī aizsardzība tiek īstenota, izlaižot jaunas kapitāla daļas, kuras investors saņem bez maksas vai par minimālu maksu, lai novērstu lētāko kapitāla daļu jaunās emisijas ietekmi uz investoram piederošo daļu vērtību.

Priekšroka pārdošanas un likvidācijas gadījumā (liquidity preference) – īpašas tiesības uzņēmuma pārdošanas vai likvidācijas gadījumā saņemt noteiktu ieņēmumu daļu pirms citiem dalībniekiem, parasti savu ieguldījumu apmērā, vai ar papildus noteiktu fiksētu gada procentu likmi.

Pirmpirkuma tiesības – gadījumos, kad uzņēmums izlaiž jaunas kapitāla daļas, investori vēlas pirmpirkuma tiesības, lai saglabātu vismaz savu līdzdalības procentu uzņēmumā, piedaloties jaunajā daļu piedāvājumā, līdz apjomam, kas atbilst viņu līdzdalības procentuālajam īpatsvaram, ar tādiem pašiem noteikumiem un nosacījumiem kā citiem investoriem. Pirmpirkuma tiesības sabiedrībās ar ierobežotu atbildību ir automātiski noteiktas Latvijas tiesību aktos.

Valde un padome – investori parasti vēlas sava pārstāvja iecelšanu uzņēmuma valdē vai padomē. Lai izvairītos no iespējamās valdes locekļa atbildības, bieži riska kapitāla un privātā kapitāla investori Latvijā vēlas, lai uzņēmumi izveidotu padomes, un attiecīgi investoru pārstāvji ieņemtu amatus padomē. Investori var papildus piesaistīt un izveidot konsultatīvo padomi no nozares ekspertiem, kuri var palīdzēt uzņēmumam ar savu pieredzi, kontaktiem un padomiem. Daudzos gadījumos investora pārstāvji un neatkarīgie eksperti veido padomes vairākumu.

Līdzpārdošanas tiesības (Tag-Along) atsavināšanai – šīs tiesības nodrošina, ka gadījumā, ja vairākuma dalībnieks vai dalībnieki pārdod savas kapitāla daļas, mazākuma dalībniekiem ir tiesības pievienoties darījumam un pārdot savas daļas saskaņā ar tādiem pašiem noteikumiem un nosacījumiem, kādi ir piemērojami vairākuma dalībniekam (dalībniekiem), kuri pārdod savas daļas.

Līdzpārdošanas pienākums (Drag-Along) atsavināšanai - šīs tiesības nodrošina, ka gadījumā, ja vairākuma dalībnieks vai dalībnieki pārdod savas kapitāla daļas, mazākuma dalībniekiem ir pienākums pievienoties darījumam. Pienākums pievienoties pārdošanas darījumam piešķir investoriem tiesības pieprasīt citiem dalībniekiem pārdot savas daļas. Šīs tiesības ir ļoti būtiskas, kad uzņēmums tiek pārdots stratēģiskam investoram, kurš vēlas iegādāties 100% uzņēmuma kapitāla daļas. Veiksmīga uzņēmuma pārdošana ir galvenais iemesls, kāpēc riska un privātā kapitāla investori iegulda uzņēmumos, tādēļ pienākums pievienoties pārdošanas darījumam ir viena no galvenajām tipiska riska kapitāla investora tiesībām.

Tiesības uz informāciju – investori vēlas, lai uzņēmums viņus regulāri informētu par uzņēmuma attīstību, ieskaitot tā finansiālo stāvokli un komercdarbības attīstību, kā arī vēlas iegūt tiesības pēc vajadzības ierasties uzņēmumā un izpētīt tā dokumentus un grāmatvedības uzskaiti. Investori vēlas saņemt ikmēneša vai ceturkšņa atskaites, un atskaišu paraugi parasti tiek pievienoti Investīciju līgumam.

Nekonkurēšanas pienākums – ja uzņēmuma vadošie darbinieki un dibinātāji aizietu no uzņēmuma, lai radītu paši savu konkurējošu uzņēmumu vai strādātu konkurenta labā, tas varētu būtiski ietekmēt uzņēmuma vērtību. investori vēlas, lai Investīciju līgumā un darba līgumos ar konkrētiem nozīmīgākajiem uzņēmuma darbiniekiem tiktu iekļauta klauzula par konkurences ierobežošanu.

Darbinieku akciju opcijas – investori var izvirzīt prasību novirzīt 5%-15% no uzņēmuma pamatkapitāla darbinieku daļu opciju plānam, lai uzņēmums, ar investora piekrišanu, varētu izlaist jaunas daļas/opcijas jauniem un esošiem darbiniekiem viņu ilgtermiņa motivēšanas un atalgošanas ietvaros.

Akciju piešķiršana – Opcijas darbiniekiem parasti tiek piešķirtas ar nosacījumu, ka attiecīgā persona saglabās darba tiesiskās attiecības ar uzņēmumu vismaz uz noteiktu minimālo laiku (vesting period). Ja persona pārtrauc darba attiecības ar uzņēmumu pirms šī perioda beigām, attiecīgās darbinieka akciju opcijas tiek anulētas.

Galvenās personas (key persons) – parasti Investīciju līgums definē dibinātājus kā uzņēmuma galvenās personas. Galvenās personas ir svarīgākie dalībnieki un/vai svarīgākie darbinieki, un viņu aiziešana nelabvēlīgi ietekmētu komercdarbību, uzņēmuma vērtību un naudas līdzekļu piesaistīšanas iespējas nākotnē. Tāpēc investori prasa galvenajām personām uzņemties saistības palikt uzņēmumā noteiktu laiku un vēlas Investīciju līgumā iekļaut klauzulas attiecībā uz apstākļiem, uz kuriem balstoties nosaka “slikti aizejošos darbiniekus” (bad leaver) un ”labi aizejošos darbiniekus” (good leaver) (šo jēdzienu skaidrojums sniegts zemāk).

Slikti aizejošais darbinieks (bad leaver) – bieži tiek definēts kā galvenā persona, kura atkāpjas no amata īsā laika periodā pēc investīcijas saņemšanas vai kura pārkāpj darba tiesiskās attiecības ar uzņēmumu vai Investīciju līguma noteikumus. Slikti aizejošajiem darbiniekiem parasti tiks pieprasīts veikt savu kapitāla daļu atpakaļpārdošanu pārējiem dalībniekiem par to nominālvērtību.

Labi aizejošais darbinieks (good leaver) – tiek definēts kā galvenā persona, kura atkāpjas no amata, bet nav definējams kā slikti aizejošais darbinieks. Labi aizejošais darbinieks parasti vairs nav uzņēmuma dalībnieks vai ir nostrādājis uzņēmumā savstarpēji atrunātu laika periodu.

Atruna: Šis nav Nodomu protokolos vai Investīciju līgumos lietoto terminu pilns saraksts. Terminu definīcijas un interpretācijas var tikt piemērotas katram konkrētajam gadījumam individuāli.