Iespējkapitāla finansējums soli pa solim

Veiksmīgas investīcijas gadījumā riska kapitāla investora un uzņēmēja sadarbība parasti ilgst no 3 līdz 10 gadiem. Šajā laikā investors iegulda naudas līdzekļus uzņēmumā, līdzdarbojas uzņēmuma stratēģijas veidošanā un īstenošanā, sniedz atbalstu uzņēmējam, seko saimnieciskās darbības rādītājiem, dara visu, kas nepieciešams, lai vairotu uzņēmuma vērtību, un visbeidzot iziet no uzņēmuma, pārdodot īpašumā esošās kapitāldaļas.

Ir svarīgi atzīmēt, ka riska kapitāla investīcija nav nodrošināta ar ķīlu un atdeve ir tieši atkarīga no uzņēmuma veiksmīgas darbības. Tāpēc riska kapitālisti veic pēc iespējas sīkāku un rūpīgāku uzņēmuma analīzi pirms līdzekļu investēšanas. Jums vajadzētu rēķināties ar to, ka no sarunu uzsākšanas brīža līdz faktiskai naudas saņemšanai paies zināms laiks. Šī perioda ilgums ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, piemēram, no Jūsu uzņēmuma attīstības stadijas, biznesa plāna kvalitātes, paredzamā darījuma veida u.c.

Riska kapitāla investīciju procesa secība:

Pirmā tikšanās

Pirmajā tikšanās reizē Jūsu galvenais uzdevums ir pārliecinoši un skaidri izklāstīt investoram biznesa ieceri. Jums būs vieglāk izklāstīt savu ideju un investoram to vieglāk saprast, ja būsiet vēl pirms tikšanās svarīgāko informāciju izklāstījis rakstveidā un pamatojis ar konkrētiem faktiem. Sagatavojiet īsu biznesa idejas aprakstu, tas var nesaturēt detalizētu informāciju un dažādas nianses, taču tajā vajadzētu iekļaut visu būtiskāko informāciju par Jūsu biznesa ieceri, tā konkurētspēju un izaugsmes potenciālu.

Pirmās tikšanās mērķis ir noteikt, vai dotā biznesa ideja ir piemērota un pievilcīga konkrētajam investoram un vai ir pamats abām pusēm turpināt sadarbību.

Biznesa plāns

Apsveriet visus iespējamos biznesa ieceres attīstības scenārijus un izvēlieties reālistiskāko no tiem. Bieži vien biznesa plāna sagatavošanas procesā ir atrodamas atbildes uz daudziem jautājumiem un top skaidrs, vai pašlaik ir vērts sazināties ar investoru vai tomēr pārskatīt attīstības stratēģiju un atlikt pārrunas ar potenciālajiem investoriem.

Due diligence

“Due diligence” ir process, kura laikā investors veic potenciālā investīciju projekta analīzi, piemēram, izvērtē piegādātājus, vadības kompetenci, kā arī salīdzina iesniegto datu atbilstību reālajai situācijai.

“Due diligence” process parasti tiek iedalīts sīkāk – operacionālais, juridiskais, grāmatvedības, tehniskais “due diligence” un citi, ja ir nepieciešams. Katras atsevišķās “due diligence” daļas mērķis ir sniegt izsmeļošu informāciju investoram, kas vēlas apzināt iespējamo risku konkrētajā investīciju gadījumā. Šī procesa ietvaros investors var veikt arī to juridisku jautājumu analīzi, kas skar vietējo likumdošanu, kā arī uzņēmuma īpašnieku un investora juridisko statusu sadarbības perioda ietvaros.

Vērtēšana

Nākamais solis ir uzņēmuma vērtības noteikšana. Jo jaunāks ir uzņēmums, jo grūtāks būs vērtēšanas process. Vērtēšana ir atkarīga no skaitļiem, kas raksturo dažādus uzņēmuma saimnieciskās darbības rādītājus. Katrs investors ir izstrādājis savu vērtēšanas metodoloģiju, un šīs metodes var būtiski atšķirties investoru starpā. Investori bieži vien kombinē metodes, lai iegūtu pēc iespējas precīzāku un taisnīgāku vērtējumu. Svarīgi atzīmēt, ka galējā uzņēmuma vērtība tiks noteikta tikai pēc saskaņošanas ar uzņēmuma īpašniekiem. Ja investora un uzņēmēja viedokļi par uzņēmuma vērtību krasi atšķiras, diez vai ir pamats tālākai sadarbībai.

Ieguldījuma veida izvēle

Izvēlēties ieguldījuma veidu nozīmē noteikt finanšu instrumentus, kuri tiks lietoti, lai, pirmkārt, Jūsu uzņēmums saņemtu finansējumu un, otrkārt, tiktu minimizēta investora riska pakāpe.

Šajā posmā nosaka un vienojas par abpusēji izdevīgāko ieguldījuma veidu un sadarbības nosacījumiem, kas ietver, piemēram, turpmāko investora līdzdalību uz ņē muma pārvaldē, investīciju uzraudzības procesu un kārtību, izejas iespējas u.c. nosacījumus.

Praksē ir sastopamas daudzas riska kapitāla finansējuma formas, un tās visas ir samērā elastīgas un var tikt pielāgotas Jūsu un investora interesēm. Kādas noteiktas formas izvēle var tikt pamatota ar uzņēmuma darbības sfēras specifiku, vai arī veidu, kā plānojat izlietot investētos līdzekļus. Lielākoties riska kapitāla darījumi tiek veikti, apmaksājot jaunu kapitāldaļu emisiju, taču dažreiz arī pērkot esošās kapitāldaļas vai subordinēta aizdevuma veidā ar konvertēšanas iespējām.

Sadarbības periods

Laika ziņā šis posms ir visgarākais Jūsu un investora sadarbības ietvaros. Šajā laika posmā notiek Jūsu uzņēmuma kopīga stratēģiskā vadīšana, kurā piedalās visas puses – uzņēmuma vadība, akcionāri un investori. Pēc investīciju strukturēšanas un riska kapitāla darījumu veikšanas investors nepārtraukti uzraudzīs Jūsu uzņēmuma darbību.

Parasti investors nozīmē vienu vai vairākus pārstāvjus uzņēmuma padomē un/vai valdē, kas darbojas investora interesēs un atbalsta uzņēmuma vadību. Nevajadzētu aizmirst, ka investori ne tikai sniedz nepieciešamo finansējumu, bet arī vadības atbalstu uzņēmuma attīstībai. Viņu galvenais mērķis ir Jūsu uzņēmuma veiksmīga darbība un tā vērtības pieaugums.

Iziešana

Savu kapitāldaļu pārdošanu un investīciju procesa slēgšanu riska kapitāla investori dēvē par “izeju” (exit).

Pastāv dažādas investīcijas slēgšanas metodes:

  • Visa uzņēmuma vienlaicīga pārdošana citam uzņēmumam (trade sale);
  • Investora īpašumā esošo kapitāldaļu pārdošana uzņēmuma vadībai;
  • Kapitāldaļu pārdošana citam finansu investoram;
  • Uzņēmuma kotēšana fondu biržā un akciju pārdošana ar fondu biržas starpniecību;
  • Neveiksmīgas darbības gadījumā uzņēmuma likvidācija.